Stichting Fonds 2013 kent ruim € 43.000,- toe aan 6 projecten, 14 evenementen en AED's.

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 17 januari 2019 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er zijn 19 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 5 afgewezen. Totaal werd een bedrag van € 4.200,- toegekend aan:
PG de Wijngaard/zaterdagavondcommissie, Gymnastiekvereniging Borchlo, muziekvereniging Amicitia Geesteren, popkoor Sosjaal, ijsclub Borculo, voetbalvereniging DEO, muziekvereniging de Eendracht Haarlo, buurtvereniging Banninkskamp, volleybalvereniging Gemini (2x), buurtvereniging Slingestraat, Borchländer Musikanten, Chr. Gem. Zangvereniging de Lofstem en buurtvereniging Lange Wal-Hofstraat.

Projectbijdragen
Er werden 7 aanvragen voor een projectbijdrage ingediend. Zes aanvragen werden tot een bedrag van € 38.225,- toegekend aan:
Dorpshuis de Zunnekamp Geesteren € 30.000,- voor energie besparende maatregelingen en groot onderhoud, Chr. Gem. Zangvereniging de Lofstem € 500,- voor aanschaf partituren en uitgave Jubileumboekje , korfbalvereniging Olympia'22 € 488,- voor aanschaf beamer, Achterhoeks Gemengd Koor Borculo € 600,- voor 2 tal uitvoeringen, Timeless € 637,- voor aanschaf piano en Historische Vereniging Borculo € 6000,- voor kunstwerk “Meester H.W.Heuvel”

Eén aanvraag werd afgewezen.

Aanvragen met betrekking tot AED
In de vergadering is besloten met directe ingang € 350,- voor de aanschaf van AED-apparatuur toe te kennen ,mits de aanschaf middels de website van Hartstichting.nl/reanimatie word opgestart. De ingediende aanvragen worden onder de volgende voorwaarden behandeld:

  • de AED dient te worden geregistreerd bij het oproepsysteem;
  • bij de aanvrager (georganiseerde groep) dienen personen bekend te zijn die gecertificeerd zijn om de AED te mogen bedienen, dan wel dat binnen afzienbare tijd personen worden getraind tot gecertificeerd gebruiker;
  • in de buurt mag geen andere AED aanwezig zijn.

Voor de AED cursussen blijft de vergoeding € 20,- per cursist, mits de cursus wordt verzorgd door een gecertificeerde instructeur.
Voor uitbetaling van de bijdrage dienen factuur en getekende presentielijsten te worden overlegd.

Er werden 3 aanvragen ingediend en toegekend:
Stichting AED wijk Elbrink Borculo: aanschaf AED en training gebruik van de AED; Wijk Hambroek: AED-cursus voor buurtgenoten; Gelselaars belang/AED werkgroep: vervanging oude AED.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 31 maart 2019 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De inmiddels aangepaste voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Een aanvraagformulier is ook af te halen op ons kantoor, Hessenstraat 20 in Borculo.
Op de website www.fonds2013.nl kan het aanvraagformulier ook gedownload worden.

In verband met de privacywetgeving zijn de aanvraagformulieren herzien en aangepast.